ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז פומבי עבודות ריבוד אספלט אזורי תעשייה

מועד הגשה אחרון: 28/03/2019
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏‏כ"א אדר א תשע"ט

‏26/02/2019

מכרז פומבי מס'  9/2019
עבודות ריבוד אספלט אזורי תעשייה

עיריית יקנעם עילת מכריזה בזה על מכרז פומבי:
עבודות ריבוד אספלט אזורי תעשייה

סיווג קבלנים: ג' 200

סיור קבלנים ייערך  ביום  ג' 12/03/19, בשעה 10.30, יציאה ממשרדי מינהל הנדסה, עיריית יקנעם, רחוב צאלים 1.
את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית  העירייה, החל מתאריך 12/03/2019 ,בשעות העבודה הרגילות, תמורת 1,500 ₪, אשר לא יוחזרו.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת מינהל הנדסה  טל': 04-9596031.
הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה , אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% מערך ההצעה כולל מע"מ, בתוקף עד לתאריך 27/06/2019,  ולצרפה להצעה.  יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז
מס' 9/2019 עד לתאריך 28/03/19 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר