ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז- בניית קיר תומך רחוב החרצית

מועד הגשה אחרון: 27/06/2019
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏ב' סיון, תשע"ט

‏5 יוני, 2019

מכרז פומבי מס'  20/2019
בניית קיר תומך רחוב החרצית

עיריית יקנעם עילית מכריזה בזה על מכרז פומבי:

בניית קיר תומך רחוב החרצית

סיווג קבלנים: ג'-200

סיור קבלנים ייערך  ביום  ד' 12/06/19, בשעה 09:30, יציאה ממשרדי מינהל הנדסה, עיריית יקנעם, רחוב צאלים 1.
את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית  העירייה, החל מתאריך 12/06/2019 ,בשעות העבודה הרגילות, תמורת 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת מינהל הנדסה  טל': 04-9596031.

הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה , אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% מערך ההצעה כולל מע"מ, בתוקף עד לתאריך 26/09/2019,  ולצרפה להצעה, יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז
מס' 20/2019 עד לתאריך 27/06/19 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר