ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז פומבי השלמת כבישים שלב ב' ושצפ"ים

מועד הגשה אחרון: 22/08/2019
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏22 יולי 2019

‏י"ט תמוז תשע"ט

מכרז פומבי מס'  08/19

סלילת כביש סולתם ב' וחניון לרכב קל וחניון לרכב כבד, יקנעם.

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ מכריזה בזה על מכרז לעבודות סלילת כביש סולתם ב' חניון רכב פרטי וחניון רכב כבד ,יקנעם

סיווג קבלנים נדרש: 200 ג'4

סיור קבלנים הינו חובה להשתתפות במכרז.

סיור קבלנים יערך ביום ד'  30.7.2019, בשעה 11:00, במשרדי מנהלת שער הגיא חברה כלכלית (מתחם משרדי מכירות קבלנים שכונת שער הגיא )

את מעטפות המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך 30.7.2019 , במשרד החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם רחוב הצאלים -3 בניין הסתדרות  (בשעות 08:00-13:00, תמורת 2000 ₪ במזומן , בתוספת מע"מ אשר לא יוחזרו.

פרטים נוספים אפשר לקבל ממנהל הפרויקט מר עמית אדר נייד: 050-6235845

ההצעה בעותק אחד בלבד במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז מס' 08/19 בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד בסך של 50,000 כולל מע"מ, ובתוקף עד לתאריך 31.1.2020 , יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה הכלכלית, יקנעם (רח' צאלים 3 בניין ההסתדרות קומה ראשונה) עד לתאריך יום ה' תאריך   22.8.2019  שעה 12:00.

אין החברה הכלכלית  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                          בועז שלמה
                                                                                                            מנכ"ל חכ"ל