ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז הפעלת מועדונית שיקומית

מועד הגשה אחרון: 19/07/2020
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏‏‏י' תמוז, תש"פ

‏02 יולי 20

מכרז פומבי מס'  07/2020
הפעלת מועדונית שיקומית

עיריית יקנעם עילת מכריזה בזה על מכרז פומבי:
הפעלת מועדונית שיקומית

את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית  העירייה, החל מתאריך 06/07/2020, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 300₪, אשר לא יוחזרו.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת רווחה  טל': 04-9596006.
הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 15,000 ₪ , בתוקף עד לתאריך 19/10/2020,  ולצרפה להצעה.
 יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז מס' 07/2020 עד לתאריך 19/7/2020 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר