דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
רישום לחינוך
גלריית תמונות
הרשמה לדיוור

בקשות לתמיכות

תאריך: 06/02/2017
ה ו ד ע ה
 
בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות
לשנת 2017 מעיריית יקנעם
 
 
מובא בזה כי כל תאגיד הפועל בתחום השיפוט של עיריית יקנעם
לטובת הציבור שלא למטרת רווח
המבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2017,
יגיש בקשה מתאימה למשרד גזברות העירייה,
לא יאוחר מיום שני  13/03/2017 שעה 12:00.
 
ניתן לעיין בתבחינים לתמיכות במשרד גזברות העירייה
בשעות העבודה ובאתר האינטרנט העירוני
http/www.yoqneam.org.il
 
את הבקשה יש להגיש על טפסים מיוחדים שניתן לקבל
במשרד גזברות העירייה (בימים א'-ה' בשעת 08:00-13:00)
 
לבקשות יש לצרף את כל המסמכים המפורטים
בטופס הבקשה.
 
בקשה שתגיע לאחר המועד הנ"ל, או שלא לפי
הטפסים המתאימים, או שלא צורפו אליה
המסמכים הדרושים, לא תובא לדיון.
 
 
יוסי מזרחי
מזכיר/גזבר העיר
קישורים נוספים