ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הודעות ועדכונים למועמדים ובוחרים

תאריך: 30/08/2018

הודעות בדבר בחירות 2018 

 

לפרטים, הקליקו על הקישור.

 

רשימות מתמודדים.pdf

פתקים לרשימות.pdf

 מודעה בדבר קולות פסולים.pdf

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

לפרטים , הקליקו על הקישור.

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות.docx 

 

לכבוד

תושבי הרשות המקומית יוקנעם עלית

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות*

שם הרשות המקומית: יוקנעם עלית

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 13 .

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

יום רביעי, י"ב בתשרי תשע"ד (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;

יום חמישי, י"ג תשרי תשע"ד (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי העירייה  בכתובת  רחוב צאלים 1, יוקנעם עלית. בניין  העירייה. קומה ב'.

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

במשרדו של קב"ט העירייה מר חיים ביטון.

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך הבא:   16.09.2018. בין השעות 16:00-19:00.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת .

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ב יוקנעם עלית   הוא   13 כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ  5   מועמדים ולא יותר מ  26    מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה*  הוא 17,862 , מספר התומכים של רשימת    מועמדים חייב להיות לא פחות מ  200  בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות    מ 536  בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים ב יוקנעם עלית הוא 24,652 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 8,000 ש"ח וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 8,000 ש"ח בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום  21 באוקטובר  2018 בין השעות     17:30 – 19:30   במקום: צאלים 1 , בניין העירייה, קומה ב'.

תאריך

27/08/2018

מנהל הבחירות

דוד בן שמעון