9001 ISO

​פיתוח והטמעת מערכת איכות הסמכה לתקן 2000

עיריית יקנעם הינה רשות מקומית הפועלת לרווחת ציבור תושבי הישוב.
תפקידיה העיקריים של העירייה הינם להקנות לתושבי הרשות שירותים מוניציפליים איכותיים.
עיקר פעילותיה מתמקדות בפיתוח תחום הרשות, שיפור וקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים והתרבותיים של תושבי העיר כמו כן פועלת הרשות בנושא הקמת, אחזקת וניהול שירותים, מפעלים ומוסדות, שלדעת הרשות, הנם לתועלת ציבור התושבים.
מטרות הרשות הנן לפעול במגמה של שיפור באיכות השירות הניתן לתושבי העיר וכן לגוון את מספר השירותים הניתנים לתושבים.

מדיניות האיכות של העירייה

עיריית יקנעם החליטה להקים ולהפעיל מערך של הבטחת איכות על פי  תקן ISO 9001  מהדורה – 2000   אשר יסייע בידיה לשפר באופן מתמיד ועקבי את איכות השירות הניתן לתושבים.
בעצם קבלת ההסמכה לתקן תצרף את העירייה למועדון הרשויות המקומיות והחברות הדוגלות באיכות השירות.
מדיניות האיכות של העירייה תתייחס לנקודות הבאות:
 •  הספקת השירותים הניתנים על ידה ברמת איכות המספקת את דרישות התושבים וצורכיהם לפחות ברמת התקנים המחייבים לפעילות הנדרשת וזאת בכפוף לחוקים, תקנות והוראות השר.
 • עריכת קובץ נהלים זה, קובע את מערך הבטחת האיכות של העירייה, ואת תחומי אחריות בעזרתו יושגו בצורה יעילה יותר מטרות האיכות של הרשות בהתאם לדרישות ת"י 2000 ISO 9001 
 • הנהלת העירייה אחראית לקיום ויישום קפדני של נהלי האיכות, ולצורך כך ימונה אחראי איכות.
 • כל הנהלים הנכללים בקובץ נהלי האיכות גובשו ע"י הנהלת העירייה, כאשר ראש העירייה ואחראי איכות אחראים לקיים וליישם את כל הוראות והנהלים המופיעים בקובץ זה.
 • להבטחת האיכות יוקצו משאבים על פי צורך ענייני, ליישום מדיניות איכות כולל כוח אדם מיומן, אשר יקבל הכוונה והדרכה לשיפור הידע המקצועי שלו.
 • בפעילויות הבטחת איכות נבחנת מערכת האיכות ובאמצעותה מתבצע תהליך של שיפור מתמיד. פעילויות אלו כוללות מבדקי איכות פנימיים, סקרי הנהלה, סקרי דעת תושבים, פעולות מתקנות/מונעות, טיפול בתלונות תושבים ועוד.
 • באחריות אחראי האיכות לידע את כל עובדי העירייה בפרטי נהלי הבטחת איכות הנוהל יופץ לפי העניין לעובדים הרלוונטיים.
 • הנהלת העירייה תנהל בישיבות סיקרי הנהלה, מעקב אחר תהליך יישום מדיניות האיכות.
 • עיריית יקנעם תברר את דרישות וציפיות ציבור התושבים, ותספק לו שרות על פי צרכיו ודרישותיו במסגרת סמכויותיה המוגנים בחוק.
 • תהליך שיפור יהיה בפיתוח מתמיד, כאשר בתחילת כל שנה תוגדרנה מטרות ספציפיות. בסוף כל שנה תבחן מערכת הבטחת האיכות בכללותה והישגי השנה החולפת.
 

העירייה מתחייבת לשמור על העקרונות שלהלן:

 • נושא הבטחת האיכות יעמוד בסדר העדיפויות העליון של הפעילויות והשירותים לתושבים.
 • יצירת תרבות ארגונית חדשה במחלקות העירייה, קידום והפעלת מערכת קשרי עבודה בין המחלקות השונות בעירייה.
 • קיום ויישום קפדני של נהלי האיכות, ומינוי אחראי איכות.
 • זיהוי דרישות האיכות– הרשות תברר את צרכי התושב, ותספק לו שירותים על פי צרכיו בכפוף להסכם שבין הרשות לתושב במסגרת זו תקבע ההנהלה שיטה למעקב אחר שביעות רצון הלקוח.
 • הקצאת משאבים נאותים ועובדים מיומנים- כל עובד משפיע על מערכת האיכות, ולכן כל העובדים יהיו מעורבים ויעברו הדרכות להטמעת המערכת.
 • הגדרת יעדים ומטרות איכות- בתחילת כל שנה יוגדרו יעדים ומטרות ספציפיות, ותוכן תוכנית עבודה שנתית כוללת לפעילות העירייה, בסוף שנה יבחנו הישגי השנה החולפת בכלים כמותיים ואיכותיים ותבחן העמידה בתוכנית העבודה.
 • בחינה ושיפור מתמידים של אפקטיביות מערכת האיכות ע"י מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים, בחינת שביעות רצון לקוחות, סקרי הנהלה בהשתתפות צוות הנהלת איכות ופעולות מתקנות.
 • התאמת נהלי האיכות של העירייה לחוקים, תקנים ותקנות מתחום העיסוק.
 • ההנהלה תקפיד על מעורבות בכל הקשור לשינויים הנעשים במערכת ניהול האיכות, במסגרת זו יוגדר מנגנון לביצוע שינויים/ בחינת תהליכים הכולל מינוי צוותי שיפור ע"י ההנהלה והגדרת מטלות לביצוע, עפ"י העניין.
עיריית יקנעם רואה בתהליך זה מנוף מרכזי לשיפור מתמיד בתהליכי עבודה, לתוצאות ותגובות טובות בסיקרי שביעות רצון התושבים.

המטרה הינה להעצים את ערך השירות , האמון והמקצועיות בין נותני השירות לבין מקבלי השירות- התושבים.