החברה הכלכלית לפיתוח

​סימון אלפסי ראש hevra.gifהעיר ויו"ר הדירקטוריון
בועז שלמה - מנכ"ל החברה הכלכלית

טלפון :   04-6888766
פקס :    04-6888915
כתובת:   ת.ד. 328 יקנעם, 20692

תחומי פעילות החברה

 • פיתוח ושיווק פארק ית"מ – יקנעם תעשיות מדע.
 • ניהול פרויקטים.
 • פינוי אשפה וגזם בישוב. לחברה משאיות אשפה המפנות את האשפה ואת הגזם בישוב.
 • הקמת מרכז ספורט ונופש.

אודות החברה

 • החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם היא תאגיד עירוני בבעלות הרשות המקומית.
 • בהיות החברה העירונית חברה בעירבון מוגבל, אין היא שונה מבחינה משפטית- עסקית מכל חברה בע"מ והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר ועניין.
 • החברה פועלת כמשק סגור, בעל מדדי הצלחה כלכליים. הפעילות היא בעלת אופי משימתי ויעדים ברורים.
 • העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה העירונית מכילה יתרונות תפעוליים וכלכליים.
 • יתרונותיה של החברה הכלכלית על פני הרשות הם בכך שהחברה העירונית נמצאת למעשה בנקודת מפגש שבין צרכי השוק לבין מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות ובין בעלי ההון (היזמים).
 • החברה הכלכלית נמצאת למעשה בצומת שבין התחום העסקי, בו ההתנהגות מוכתבת ע"י שיקולים של יעילות ורווח, לבין התחום השלטוני, ציבורי בו השיקולים המנחים הם מינהל תקין ושמירה על אינטרס ציבורי.
 • החברה הכלכלית יקנעם מסוגלת לזהות, ליצור ולעודד יוזמות כלכליות, בתחומים בהם הסקטור הפרטי חושש להשקיע, מסיבות של סיכון עסקי גבוה, או חשש מפני עיכובים בירוקרטים.
 • הכוונה ביזמות עסקית כלכלית בישוב היא ליצור ולקדם פרויקטים כלכליים לרווחת תושבים, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית.
 • החברה הכלכלית היא גוף מצומצם הקונה שירותים מגופים שונים ומתנתק מהגוף נותן השירות מיד לאחר גמר ביצוע הפרויקט.
 • החברה נועדה לגשר בין העירייה שהיא הגוף הקובע והמבצע מדיניות עירונית, לבין הסקטור הפרטי – בעל משאבים, הכלים והאוריינטציה העסקית.
 • ניהול פרויקטים כלכליים וציבוריים בקנה מידה משמעותי הפכו בשנים האחרונות את החברות הכלכליות לגורם דומיננטי בפיתוח הכלכלי של הרשויות המקומיות.
 • החברה הכלכלית צריכה לשמש כגשר וכלי לפיתוח וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות כלכלית ופיתוח כלכלי.