מינהל כספים

גזבר הרשות:​ יוסי מזרחי ​
טלפון:​ 04-9596062/3​
דואר אלקטרוני:​ yosim@yoqneam.org.il

  • שיקול דעת ומתן סיוע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
  • אחראי על גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה (מקורות מימון, מסים וכדומה) של הרשות.
  • אחראי על הכנת התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות כולל סיוע למנהלי המחלקות ברשות להכנת תקציביהם, בהתבסס על צרכים שוטפים ומיוחדים של כל מחלקה.
  • אחראי על ניהול ופיקוח ביצוע משימות הרשות ומעקב אחריו במסגרת התקציב המאושר (רגיל ובלתי רגיל), בהתאם לתקנות משרד הפנים, לחוק התקציב וניהול רשות מקומית.
  • אחראי (ניהולית) על ארגונם והפעלתם של המחלקות המקצועיות השונות: גביה (גורם חיצוני), הנהלת חשבונות, גזברות, רכש ומחסן. כמו כן אחראי על ביצוע פיקוח ובקרה שוטפים עליהם.