הממונה על תלונות הציבור

​ממונה על תלונות הציבור:​ מוטי זריהן

טלפון:​ 04-9596085​
ישיר:​ 04-9593523​
פקס:​ 04-9596003​

דואר אלקטרוני:​ motyz@yoqneam.org.il 

 ניתן לקבוע פגישה עם הממונה, בתיאום מראש. ​

מינוי ממונה על תלונות הציבור

בהתאם לנדרש בחוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור ) התשס"ח -2008 מליאת מועצת העיר יקנעם עילית בישיבתה מיום 23/08/2010 אישרה את מינויו של הח"מ כממונה על תלונות הציבור בנוסף לתפקידו כמבקר העירייה. ברם גם לפני המינוי כנ"ל טופלו תלונות שהופנו לח"מ כמבקר העירייה .
 

מהות תפקידו של הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור הפועל מכוח חוק והחלטה של מועצת הרשות, זהה למהות תפקיד המבקר כאשר ההבדל בניהם אינו הבדל בעיקרון אלא בהדגשה: בעוד שהמבקר רואה לנגד עיניו את האינטרס הציבורי כמרכיב יסוד בעבודתו, לממונה על תלונות הציבור אוריינטציה מובהקת כלפי זכויות הפרט- האדם – ושמירתן. את ההבדל בין שני התפקידים ניתן להגדיר כך: בעוד שהמבקר הוא שליח ציבור מכח החוק, למערכת המנהלית ע"מ להבטיח קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן על האינטרס של הציבור, הרי הממונה על תלונות הציבור הוא שליח ציבור מכוח החלטה של מועצת הרשות כדי להגן, במישרין, על זכויותיו של הפרט. תפקידו של המבקר הוא להבטיח שמירה על כללים מחייבים, בין אם יש להם ובין אם אין להם נגיעה לזכויותיו של הפרט, ואילו תפקיד הממונה על תלונות הציבור הוא להבטיח שבאמצעות שמירה על הכללים תישמר זכותו של הפרט.

הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית הוא שליח תושבי הרשות המקומית על מנת לשמור על זכויות הפרט מפני פגיעה בהם על ידי הרשות המקומית.


סמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור