סמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור

​מה היא תלונה ?

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית,כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית.מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער ,להערכתו של המתלונן –הערכה סובייקטיבית ,בין מה שמגיע לו ע"פ דין לבין מה שהוא מקבל בפועל .

מי רשאי להגיש תלונה? והגופים שניתן להגיש עליהם תלונה **

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי–צדק בולט.

יודגש כי הפנייה לממונה על תלונות הציבור תיעשה רק לאחר פנייה לגורמים הרלוונטיים לנושא התלונה (מוקד עירוני ,מנהלי אגפים בעירייה ...)ולדעת המתלונן הטיפול שניתן לפנייתו ע"י הגורמים הנ"ל אינו עונה על ציפיותיו ו/או בעיכוב מהותי .

דרך הגשת התלונה **

אפשר להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור,בדואר ,בדואר אלקטרוני לממונה על תלונות הציבור בכתובת: rafit@yoqneam.org.il
או בתלונה בעל פה . תלונה שהוגשה בכתב,או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן,ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. חשוב לצרף לתלונה העתקים של המסמכים הדרושים לבירור התלונה,או בעל פה במשרד הממונה על תלונות הציבור .

סוגי התלונות שלא יבוררו **

 • (א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
  5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח 1958- [נוסח משולב] 3.
 • (ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
  1. תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;
  2. תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.
 • (ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

דרכי בירור תלונה**

 • הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
 • הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 5 - גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.
 • הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.
 • לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור -
  1. לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;
  2. לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף5 (א) להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה. (1)
 • אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
 • הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

הפסקת הבירור **

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

תוצאות הבירור **

 • (א) מצא הממונה על תלונות הציבור, בתום הליך הבירור, שהתלונה הייתה מוצדקת,כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:
  1. ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות המקומית;
  2. היה הנילון ראש הרשות המקומית - תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות המקומית;
  3. העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
 • (ב) הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן (א)3

 

. ** ציטוט מתוך "חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור ),התשס"ח-2008