מבקר העירייה

​ מבקר הרשות:​  מוטי זריהן

טלפון:​ 04-9596085​

פקס:​ 04-9596003​ 

דוא"ל: motyz@yoqneam.org.il 

הבסיס החוקי לביקורת המועצה מתוך צו המועצות המקומיות:

התשי"א 1950 – תיקון התשנ"ח (מס' 3 סימן ב' – מינוי מבקר וסמכויותיו.
 

תפקיד המבקר - סעיף 145 ד. לצו הנ"ל (א) ואלה תפקידי המבקר:

  • לבדוק אם פעולות המועצה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965- נעשו בדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון/
  • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  • לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.
  • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם ( כל אחד מאלה להלן- גוף מבוקר).
בכפוף להוראות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי-

  • שיקול דעתו
  • דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני.
  • ככל האפשר בהתאם להמלצות וועדת הביקורת.
המבקר יקבע לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.