רישוי עסקים

מנהל המחלקה:​ אייל בן צור​
טלפון:​ 04-9596072​
פקס:​ 04-9935851   
נייד: 0506920700

שעות קבלת קהל: ימים א,ג,ד,ה,  מהשעה - 15:00 - 08:00

 יום ב' - מהשעה 14:00 - 08:00 , אחה"צ - 18:00 - 16:00 . ​

יש לתאם מראש עם המחלקה לרישוי עסקים, הגעה להגשת המסמכים הנדרשים.

המחלקה ממוקמת במבנה סמוך לבניין העירייה.​

דוא"ל:​ eyalb@yoqneam.org.il

 
 

תהליך רישוי עסקים

 • תהליך הרישוי כולל בתוכו בחינה של נתונים שונים ויישום של תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י שרי הממשלה על מנת שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה.
 • המבקש לפתוח עסק מגיש לרשות המקומית בקשה לקבלת הרשיון כוללת מסמכים נלווים שפורטו בחוק, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכניות העסק וחומרים אחרים בהתאם לדרישות נוספות של הרשות ושל נותני האישור.
 • אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן , על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל, בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבעו בתקנות רישוי עסקים(מפעלים מסוכנים ) תשנ"ג 1963.
 • לאחר בחינת הבקשה והמסמכים הנלווים ואישור הרשות המקומית מעבירה היחידה לרישוי עסקים את העתקי הבקשה במקביל למחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לרשות הכבאות, לנותני האישור וגורמי האישור, לקבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם לפתיחת העסק.
 • המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות המקומית ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית לגבי התנאים שיהיה עליו למלא, כדי לקבל רשיון עסק/היתר זמני.
 • במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח , קבע שר הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרשיון להיתר זמני או לחוות דעת מקדמית, ועל פיהן מחויבים כל מרכיבי הרישוי להשיב את כל הפניות אליהם בזמן קצוב.
 • בתיקון לחוק מאוגוסט 1998 נקבע כי מגיש בקשה, אשר סירבו לבקשתו לפתיחת עסק רשאי לערער על כך בפני בית משפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינם מנהליים.
 • בסופו של התהליך מגישה יחידת הרישוי את תיק העסק הכולל את הבקשה, האישורים של "נותני האישור" והרשיון, לחתימת ראש הרשות.

 

מהו רשיון לניהול עסק

רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב.
 
 • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995 , חייב ברשיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רשיון עסק ניתן לאדם , למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.

 

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד.
כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'.
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברשיון לניהול עסק, כגון:
מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.
 

סוג רשיונות עסק

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רשיונות העסק המפורטים להלן:
 
 • רשיון לצמיתות - רשיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא בטלה אותו רשות הרישוי.
 • רשיון תקופתי - רשיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון, זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 (התוספת הראשונה).
 • היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רשיון, וזאת באישור נותני האישור.
 • רשיון זמני - רשיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה- קרקס). תוקף הרשיון אינו פחות משנה.
 • רשיון זמני - הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרשיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברשיון לצמיתות ובלבד שתקופת הרשיון לא תפחת משנה אחת.