מידע על הארנונה

תושבי יקנעם הינם שותפים פעילים בפיתוח וקידום הישוב באמצעות תשלום הארנונה. כספי הארנונה חוזרים אל תושבי יקנעם ומושקעים בפיתוח העיר. בחינוך, ברווחה וקהילה, בהעשרה, בשדרוג כיתות לימוד, פיתוח ותחזוקת מבני ציבור, תשתיות וכבישים, מועדוני קשישים ונוער, גנים ציבוריים, תאורת רחוב, פעילויות פנאי ותרבות, אירועים עירוניים, ועוד. איכות החיים הגבוהה הקיימת ביקנעם נשמרת הודות למיסי הארנונה וניתובם לשירות התושבים.

מהי ארנונה

הארנונה הכללית היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים, כגון: חנויות, משרדים, מבני תעשייה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד.

במסגרת "תקציב המדינה – חוק ההסדרים במשק", קובעת הכנסת מדי שנה בשנה את שיעור העלאת הארנונה ברשויות המקומיות, תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים – ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ולפטורים.
 
 
 
 

 הנחות למגורים:

הנחות לארנונה למגורים, ינתנו רק למחזיקי תעודת זהות בצירוף ספח בו מופיע כתובת מגורים יקנעם עילית, למעט הנחות המוגדרות כהנחות ע"פי חוק.
 
  אפשרויות התשלום

לפי החוק חלה חובת תשלום, מלוא החיוב השנתי של הארנונה ב – 1 בינואר. לנוחות התושבים אישרה מועצת הרשות לפצל את החיוב השנתי ל- 6 תשלומים דו חודשיים, צמודים למדד המחירים לצרכן.

אמצעי התשלום

 את תשלומי הארנונה ניתן לשלם בדרכים הבאות:

 • תשלום מראש לכל השנה.
 • תשלום באמצעות הוראת קבע בבנקים, שמקנה הנחה בשיעור של 2% בכל תשלום.
 • תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ו/או הוראת קבע בכרטיסי אשראי.
 • תשלום באמצאות האינטרנט WWW.CITYPAY.CO.IL
 • באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 04-8605709 , 24 שעות ביממה.

היכן משלמים :

 • בכל סניפי הבנקים , להוציא בנק הפועלים
 • בבנק הדואר
 • במועצה

למשלמים באמצעות הוראת קבע, אין להתייחס לספח השנתי ואין צורך לחדש את הוראת הקבע, היא תחודש באופן אוטומטי.

ערעורים

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית, רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום, להשיג עליה בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

במקרה של דחיית ההשגה, רשאי המחזיק לערער בתוך 30 יום בפני ועדת ערר, המורכבת מ – 3 נציגי ציבור. הגשת ההשגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או לדחייתו. 

חילופי בעלות

 

 • על פי פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. בעת חילופי מחזיקים חובה על בעל הנכס או נציגו להעביר הודעה בכתב למועצה. ההודעה על העסקה תועבר בצירוף חוזה ובו יפורש שמו של הקונה או השוכר. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה. חיובי היטל תיעול חל על הבעלים.
 • קריאת מדי המים ליום עזיבת / כניסת הדייר.
 • סגירת החוב הקיים (במידה וקיים).
 • מתן הוראת קבע ע"י הדייר החדש להבטחת התשלומים השוטפים.
 • במידה וההעברה הינה לחברה, יש להמציא תעודה מרשם החברות, בציון שם החברה ומס' אישיות משפטית. (ח.פ.) .
 • תעודה על ניהול ספרים כחוק.
 • תעודה על ניהול ספרים.
 • מתן שיק בנקאי להבטחת התשלומים השוטפים.

המבקשים אישורים למשרדי ספרי האחוזה (טאבו) ישלמו כדלקמן :

 • תשלומי הארנונה יבוצעו במועדם. דו חודשי או חודשי.
 • התשלום יהיה במזומן לפני קבלת האישור.

נכס ריק

בהתאם לחוק , כל נכס בתחום הרשות חייב בארנונה כללית למעט פטור חד פעמי של ששה חודשים נכס סגור וריק. זאת לאחר פניה בכתב למח' הגבייה בזמן שהנכס סגור וריק.  

הפטור ניתן לכל נכס פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

חובה על המבקש להמציא תצהיר על אי שימוש בנכס וכן, אישור מחברת חשמל בע"מ, על אי תשלום עבור שימוש בחשמל בתקפה הנדונה.

אישור על אי שימוש במים (ע"פ קריאת מד המים).

בנכס יבוצע ביקור ע"י מפקח מטעם העירייה לצילום הנכס, ולוודא שהנכס ריק מכל חפץ ואדם.