בקשות לתמיכות

בקשות לתמיכות

משרד גזבר העירייה:  04-9596063

בקרוב תינתן אפשרות לעיין בתבחינים לחלוקת תמיכות בשנת 2018.