בקשות לתמיכות

בקשות לתמיכות

משרד גזבר העירייה:  04-9596063

טפסים ותבחינים תמיכות 2020-  בתחתית הדף

את הבקשות יש להגיש עד ה-  31/12/19 , בשעה 12:00 .

                         ה ו ד ע ה

בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות

לשנת 2020 מעיריית יקנעם

מובא בזה כי כל תאגיד הפועל בתחום השיפוט של עיריית יקנעם

לטובת הציבור שלא למטרת רווח

המבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2020,

יגיש בקשה מתאימה למשרד גזברות העירייה,

לא יאוחר מיום שלישי  31/12/2019 שעה 12:00.

ניתן לעיין בתבחינים לתמיכות במשרד גזברות העירייה

בשעות העבודה ובאתר האינטרנט העירוני

http/www.yoqneam.org.il

את הבקשה יש להגיש על טפסים מיוחדים שניתן לקבל

במשרד גזברות העירייה (בימים: א'-ה' בשעות: 08:00-13:00)

לבקשות יש לצרף את כל המסמכים המפורטים

בטופס הבקשה.

בקשה שתגיע לאחר המועד הנ"ל, או שלא לפי

הטפסים המתאימים, או שלא צורפו אליה

המסמכים הדרושים, לא תובא לדיון.

בכבוד רב,

לירן סולומון

גזבר העירייה

www.yoqneam.org.il

לפרטים, וטפסים, הקליקו על הקישור

בקשה לתמיכות ותבחינים לשנת 2020 מעודכן.pdf