בקשות לתמיכות

בקשות לתמיכות

משרד - מיכל גולדברג סאבו :  04-9596001

טפסים ותבחינים -  בתחתית הדף

את הבקשות יש להגיש עד ה-  31/12/2020 , בשעה 12:00 .

                         ה ו ד ע ה

בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות

לשנת 2021 מעיריית יקנעם

מובא בזה כי כל תאגיד הפועל בתחום השיפוט של עיריית יקנעם

לטובת הציבור שלא למטרת רווח המבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2021,

יגיש בקשה מתאימה במשרד של הגב' מיכל גולדברג סאבו,

המשרד ממוקם בקומת הכניסה בעירייה (סמוך לאגף הנה"ח),

לא יאוחר מיום חמישי   31/12/2020  עד השעה 12:00.

ניתן לעיין בתבחינים לתמיכות במשרד גזברות העירייה בשעות העבודה

 ובאתר האינטרנט העירוני -  http/www.yoqneam.org.il

את הבקשה יש להגיש על טפסים מיוחדים שניתן לקבל במשרד של מיכל גולדברג סאבו  (בקומת הכניסה)

 (בימים: א'-ה' בשעות: 08:00-13:00)

לבקשות יש לצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה.

בקשה שתגיע לאחר המועד הנ"ל, או שלא לפי הטפסים המתאימים,

או שלא צורפו אליה המסמכים הדרושים, לא תובא לדיון.

בכבוד רב,

לירן סולומון

גזבר העירייה

www.yoqneam.org.il

לפרטים, וטפסים, הקליקו על הקישור

תבחינים לחלוקת תמיכות 2021.pdf 

הנחיות לבקשה לתמיכה לשנת 2021.pdf

טופס בקשת תמיכה לפי סעיף א לשנת 2021.pdf

התחייבות עמותה לפי סעיף ז לשנת 2021.pdf

הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבון בנק לפי סעיף טו לשנת 2021.pdf

התחייבות להחזרת כספי מקדימה לפי סעיף טז לשנת 2021.pdf

דוח הוצאות הנהלה וכלליות לפי סעיף יג לשנת 2021.pdf