הנחות ופטורים

הנחות מחמת מצב חומרי

 • מחזיק בדירת מגורים רשאי להגיש בקשה להנחה ולצרף מסמכים על גובה ההכנסה ומספר הנפשות במשפחה.
  שיעור ההנחה ייקבע לפי סכום ההכנסה ברוטו לנפש של המשפחה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י שר הפנים.
 • הבקשה המוגשת תתייחס לשנה הנוכחית.
  מבקש נזקק – מחזיק בדירת מגורים, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מהסיבות האלה:
 • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

גמלאים

גמלאים שפרשו לגמלאות, המקבלים קצבת זקנה או קצבת שארים, זכאים להנחה של 25% משיעור הארנונה על דירת מגוריהם לגבי 100 מ"ר משטח הדירה.
גמלאים המקבלים גמלת השלמת הכנסה, זכאים להנחה של 100% משעור הארנונה על דירת מגוריהם לגבי 100 מ"ר משטח הדירה.
מקבלי גמלה להבטחת הכנסה /סיעוד
מקבלי גמלה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או מקבלי סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להנחה בשיעור של 70%.

עיוורים

בעלי תעודת עיוור, לפי חוק שרותי הסעד, זכאים להנחה בשיעור של 90%. 

נכים

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה, זכאי להנחה בשיעור של 80%.
נכה בדרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, זכאי להנחה בשיעור של 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.
משפחה שלה ילד נכה זכאית להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ"ר משטח הדירה. 

גמלת תשלום לפי חוק המזונות, הבטחת הכנסה

אדם שקיבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות לפני 2003 ומקבל אותה גם היום ללא הפסקה הגדולה מ 6 חודשים-הנחה בשיעור 70%  

הורות עצמאית

משפחה הורה עצמאי עפ"י חוק משפחות הורות עצמאית , זכאית להנחה בשיעור של 20%.  

עולים חדשים

עולה חדש זכאי להנחה בשיעור של 90% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הדירה למשך 12 חודשים, מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה. 

הנחה לפי חוק התגמולים

 • נכה צה"ל
 • משפחה שכולה
 • נפגעי פעולות איבה
 • נכי מלחמה בנאצים
 • נכי רדיפות הנאצים
 • אסירי ציון או בן משפחה של הרוג מלכות 

זכאים להנחה בשיעור של 66%

 • משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 • משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר משטח הדירה. 

הערות כללי

 • זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, תבוטל ההנחה שנקבעה לו.
 • קיימת זכאות להנחות שונות עפ"י תקנות אלה.
 • תינתן הנחה אחת בלבד לזכאי להנחה, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו כבר ניתנה הנחה.